دست نوشته های من

کعبه دل

بدان که خدای تعالی در ظاهر، کعبه ای بنا کرده که او از سنگ و گل است و در باطن کعبه ای ساخت که از جان و دل است . آن کعبه ساخته ی ابراهیم خلیل است و این کعبه بنا کرده ی رب جلیل . آن کعبه ی حجاز است و این کعبه ی راز است . حضرت محمد مصطفی آن کعبه را از بتان پاک کرد ، تو این کعبه را از اصنام هوی و هوس پاک گردان خواجه عبدالله انصاری
+ محسن جعفری ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()