تیتراژ سریال مرگ تدریجی یک رویا

چشام بسته است/ جهانم شکل خوابه/ عذابه/ اضطرابه/ اضطرابه

روبروم دیواری از مه/ دیواری از سنگ روبروم دیواری از مه/ دیواری از سنگ

بگو بیهوده نیست/ بگو بیهوده نیست/ فاصله آب و سراب بگو سپیدی کاغذ بیهوده نیست بگو از کوچ پراکنده/ فقط کابوس و تنهایی

بگو خواب بود هر چی که دیدم/ افسانه بود هرچی شنیدم

نگاه کن شوق دل زدن به دریا/ برام شد مرگ تدریجی رویا/ مرگ تدریجی رویا http://www.umahal.com/song/31134.htm

/ 0 نظر / 19 بازدید