چند پند از لقمان

پند لقمان حکیم به فرزندش

ای جان فرزند

هزار حکمت آموختم که از آن چهارصد حکمت انتخاب کردم.

و از ان چهارصد،هشت کلمه برگزیدم که جامع کمالات است.

دو چیز را هرگز فراموش نکن 1.خدا را 2.مرگ را

دو چیز را همیشه فراموش کن.

1.به کسی خوبی کردی 2.کسی به تو بدی کرد.

و امّا چهار کلمه دیگر

1)به مجلسی وارد شدی زبان نگهدار

2)به سفره ای وارد شدی شکم نگهدار

3)به خانه ای وارد شدی چشم نگهدار

4)به نماز ایستادی دل نگهدار

/ 0 نظر / 10 بازدید