غیرفعال کردن save as در IE:

اگر می خواهید در برنامه save as .intemet Explorer را غیر فعال کنید. برنامه regedit را اجرا کنید. برای اعمال این تغییر در کاربر خود به قسمت HKEY CURRENTUSER و برای تغییر در کل ویندوز به قسمت

HKEY-LOCAL-MACHINE بروید در هر کدام از این دو قسمت به مسیر زیر بروید. Software\policies\microsoft\intermet Explorer\Restricitions در این مسیر مقداری به نام NoBrowser SaveAs را بیابید. اگر وجود ندارد آن را از نوع DWORD Value ایجاد کنید. این مقدار را به یک تغییر دهید. برای اعمال تغییرات ویندوز خود را دوباره راه اندازی نمایید

/ 0 نظر / 17 بازدید